University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyễn Viết Thái
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Chairman of University Union, Head of Department of External Affairs and Communication
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60