University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Pham Thi Thu Thuy
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Head of Department of Finance – Planning
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60