University's council
Lý lịch khoa học


Họ tên Vũ Trọng Bình
Chức danh Member
Chức danh kiêm nhiệm Director General of Department of Employment, Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs
Thuộc bộ phận University's council
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Ph.D.

, . : 60