University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Bùi Hữu Đức
Chức danh Party Committee Secretary
Chức danh kiêm nhiệm Chairman of University Council
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Địa chỉ email buihuuduc@tmu.edu.vn
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60