University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Bui Xuan Nhan
Chức danh Party Committee Deputy Secretary
Chức danh kiêm nhiệm Chairman of the University Council
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60