University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Dinh Van Son
Chức danh Party Committee Deputy Secretary
Chức danh kiêm nhiệm President
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Prof.Dr.

, . : 60