University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Do Minh Thanh
Chức danh Party Committee Secretary
Chức danh kiêm nhiệm Vice President
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60