University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Ha Van Su
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Dean of Faculty of Economics – Law
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60