University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Hà Văn Sự
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Dean of Economics – Law Faculty
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60