University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Le Thi Thanh Hai
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Deputy Head of Department of Academic Affairs
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60