University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Lê Thị Thanh Hải
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Head of Department of Training Administration
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60