University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyễn Đức Nhuận
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Head of Department of Testing and Education Quality Assurance
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60