University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Hoang
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Dean of Faculty of International Training
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60