University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyễn Hoàng Việt
Chức danh Standing Member of Party Committee
Chức danh kiêm nhiệm Vice President
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Địa chỉ email nhviet@tmu.edu.vn
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60