University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Thanh Hung
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Secretary of HoChiMinh Communist Youth Union of the University
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Dr.

, . : 60