University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyễn Thị Minh Nhàn
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Dean of Human Resource Management Faculty
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60