University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Thi Phuong Lien
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Dean of Faculty of Graduate Studies
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60