University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyễn Trần Hưng
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Head of Economic Information System and E-commerce Faculty
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Ph.D.

, . : 60