University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyen Van Minh
Chức danh Standing Member of Party Committee
Chức danh kiêm nhiệm Head of Department of Personnel Affairs
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60