University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Nguyễn Viết Thái
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Head of Department of External Affairs and Communication
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60