University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Pham Thi Thu Thuy
Chức danh Standing Member of Party Committee
Chức danh kiêm nhiệm Department of Finance – Planning
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60