University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Phạm Thị Thu Thủy
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Head of Department of Finance – Planning
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60