University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Phan Thị Thu Hoài
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Dean of Marketing Faculty
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Associate Professor, Ph.D.

, . : 60