University's party unit
Lý lịch khoa học


Họ tên Vu Manh Chien
Chức danh Party Committee Member
Chức danh kiêm nhiệm Senior lecturer
Thuộc bộ phận University's party unit
Ngày sinh
Học hàm, Học vị Assoc.Prof.

, . : 60