Văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 06-NQ-HDT 17/01/2021 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTM
2 1023/QĐ-ĐHTM 19/08/2018 Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Thương mại
3 580/QĐ-ĐHTM 29/08/2017 Quy định về đào tạo bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong Trường Đại học Thương mại
4 568/QĐ-ĐHTM 28/08/2017 Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức trong trường Đại học Thương mại
5 195/QĐ-ĐHTM 20/03/2017 QUY ĐỊNH
Về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động
trong Trường Đại học Thương mại

(Ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 3 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
6 196 /QĐ-ĐHTM 20/03/2017 QUY ĐỊNH
Về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Thương mại
(Ban hành kèm theo Quyết định số 196 /QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 3 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
7 598-QĐ-Ttg 07/04/2016 Quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của ĐHTM
8 70/2014/QĐ-TTg 09/12/2014 ĐIỀU LỆ
Trường đại học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
9 58/2014/QH13 19/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
10 58/2014/QH13 19/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016
11 08/2012/QH13 17/06/2012 Luật giáo dục đại học
12 29/2012/NĐ-CP 11/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
13 58/2010/QH12 14/11/2010 Luật Viên chức.
Văn bản mới

06-NQ-HDT

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTM

Lượt xem:1571 | lượt tải:1023

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:5734 | lượt tải:3099

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:2232 | lượt tải:2458

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:2357 | lượt tải:1308

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1930 | lượt tải:7946
Tìm kiếm văn bản
, . : 60