Văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 195/QĐ-ĐHTM 20/03/2017 QUY ĐỊNH
Về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động
trong Trường Đại học Thương mại

(Ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 3 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
2 196 /QĐ-ĐHTM 20/03/2017 QUY ĐỊNH
Về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Thương mại
(Ban hành kèm theo Quyết định số 196 /QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 3 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
3 789/QĐ-ĐHTM 25/09/2016 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI (Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-ĐHTM ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
4 739/QĐ-ĐHTM 11/11/2015 QUY ĐỊNH
Chi tiết chế độ làm việc của viên chức giảng dạy Trư¬¬ờng Đại học Th¬¬ương mại
(Ban hành kèm theo Quyết định số 739/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 11 năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
5 70/2014/QĐ-TTg 09/12/2014 ĐIỀU LỆ
Trường đại học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
6 58/2014/QH13 19/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
7 58/2014/QH13 19/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016
8 08/2012/QH13 17/06/2012 Luật giáo dục đại học
9 29/2012/NĐ-CP 11/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
10 58/2010/QH12 14/11/2010 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,

Quốc hội ban hành Luật Viên chức.
Văn bản mới

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:51 | lượt tải:191

196 /QĐ-ĐHTM

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:47 | lượt tải:24

789/QĐ-ĐHTM

Quy chế tổ chức và hoạt động

Lượt xem:61 | lượt tải:34

739/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:54 | lượt tải:29

70/2014/QĐ-TTg

Điều lệ trường đại học

Lượt xem:51 | lượt tải:27
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây