Văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 580/QĐ-ĐHTM 30/08/2017 Quy định về đào tạo bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong Trường Đại học Thương mại
2 568/QĐ-ĐHTM 29/08/2017 Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức trong trường Đại học Thương mại
3 195/QĐ-ĐHTM 21/03/2017 QUY ĐỊNH
Về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động
trong Trường Đại học Thương mại

(Ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 3 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
4 196 /QĐ-ĐHTM 21/03/2017 QUY ĐỊNH
Về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Thương mại
(Ban hành kèm theo Quyết định số 196 /QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 3 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
5 789/QĐ-ĐHTM 26/09/2016 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI (Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-ĐHTM ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
6 598-QĐ-Ttg 08/04/2016 Quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của ĐHTM
7 739/QĐ-ĐHTM 12/11/2015 QUY ĐỊNH
Chi tiết chế độ làm việc của viên chức giảng dạy Trư¬¬ờng Đại học Th¬¬ương mại
(Ban hành kèm theo Quyết định số 739/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 11 năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
8 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 ĐIỀU LỆ
Trường đại học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
9 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
10 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016
11 08/2012/QH13 18/06/2012 Luật giáo dục đại học
12 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
13 58/2010/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức.
Văn bản mới

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:117 | lượt tải:144

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:105 | lượt tải:107

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:411 | lượt tải:6271

196 /QĐ-ĐHTM

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:799 | lượt tải:513

789/QĐ-ĐHTM

Quy chế tổ chức và hoạt động

Lượt xem:594 | lượt tải:371
Tìm kiếm văn bản
, . : 60