Văn bản quản lý cấp trường
Văn bản mới

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:1815 | lượt tải:1284

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:714 | lượt tải:1257

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:786 | lượt tải:590

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1084 | lượt tải:7365

196 /QĐ-ĐHTM

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1971 | lượt tải:1149
Tìm kiếm văn bản
, . : 60