Văn bản quản lý nhà nước
Văn bản mới

06-NQ-HDT

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTM

Lượt xem:491 | lượt tải:457

1023/QĐ-ĐHTM

Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Lượt xem:4519 | lượt tải:2555

580/QĐ-ĐHTM

Quy định đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Trường ĐHTM

Lượt xem:1528 | lượt tải:2064

568/QĐ-ĐHTM

Quy định về nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường ĐHTM

Lượt xem:1961 | lượt tải:1104

195/QĐ-ĐHTM

Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:1634 | lượt tải:7704
Tìm kiếm văn bản
, . : 60