Tin Tức
Hội trường buổi Lễ

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng các đơn vị thuộc Trường  

  •   14/05/2021 05:28:21 AM
  •   Đã xem: 44

Ngày 14/5/2021 tại Hội trường H1, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

logo trường

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ  

  •   14/05/2021 05:04:10 AM
  •   Đã xem: 8

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM-SĐH ngày 22/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ.
Điều 3: Các ông (bà) Trưởng khoa Sau đại học, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Thanh tra, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến đào tạo tiến sĩ của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định về việc ban hành Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng kí dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

Quyết định về việc ban hành Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng kí dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại  

  •   14/05/2021 03:10:38 AM
  •   Đã xem: 15

Quyết định 608 /QĐ-ĐHTM ngày 14/5/2021 về việc ban hành Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng kí dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thương mại

, . : 60