Chương trình đào tạo cử nhân
Quyết định số 714/QĐ-ĐHTM ngày 11/5/2022 về việc điều chỉnh bộ đề cương các học phần trong các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2022

Quyết định số 714/QĐ-ĐHTM ngày 11/5/2022 về việc điều chỉnh bộ đề cương các học phần trong các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2022

  •   29/08/2022 11:18:25 PM
  •   Đã xem: 510

Nhà trường ban hành quyết định số 714/QĐ-ĐHTM ngày 11/5/2022 về việc điều chỉnh bộ đề cương các học phần trong các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2022.

Quyết định về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 57

Quyết định về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 57

  •   06/06/2022 09:59:01 PM
  •   Đã xem: 1075

Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 846/QĐ-ĐHTM ngày 26/05/2022 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 57 Trường Đại học Thương mại.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính công trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính công trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

  •   02/06/2022 07:47:47 AM
  •   Đã xem: 350

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 04 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán công trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán công trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

  •   02/06/2022 07:41:12 AM
  •   Đã xem: 346

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 04 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022.

, . : 60