Chương trình đào tạo cử nhân
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính công trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính công trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

  •   02/06/2022 07:47:47 AM
  •   Đã xem: 62

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 04 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán công trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán công trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022

  •   02/06/2022 07:41:12 AM
  •   Đã xem: 38

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 04 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Trung thương mại trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Trung thương mại trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022

  •   02/06/2022 07:35:14 AM
  •   Đã xem: 35

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 19 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022.  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Pháp thương mại trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiếng Pháp thương mại trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022

  •   02/06/2022 07:33:49 AM
  •   Đã xem: 19

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 19 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022.  

, . : 60