Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ
Thông báo về kế hoạch xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thông báo về kế hoạch xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   05/03/2021 01:38:32 AM
  •   Đã xem: 129

Thông báo số 203/TB-ĐHTM ngày 05/3/2021 về kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Logo DHTM 3

Kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

  •   29/12/2020 10:30:49 PM
  •   Đã xem: 156

Thông báo số 1206/TB-ĐHTM ngày 28/12/2020 về Kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

  •   29/12/2020 10:26:52 PM
  •   Đã xem: 280

Nhà trường đã ban hành Quyết định 1560/QĐ-ĐHTM ngày 28/12/2020 về việc hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu năm 2020

  •   29/12/2020 09:47:38 PM
  •   Đã xem: 297

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-ĐHTM ngày 28/12/2020 về việc hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

, . : 60