Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ
Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

  •   29/12/2020 10:26:52 PM
  •   Đã xem: 135

Nhà trường đã ban hành Quyết định 1560/QĐ-ĐHTM ngày 28/12/2020 về việc hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu năm 2020

  •   29/12/2020 09:47:38 PM
  •   Đã xem: 159

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-ĐHTM ngày 28/12/2020 về việc hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020

  •   02/07/2020 09:57:53 PM
  •   Đã xem: 620

Thông báo số 568/TB-ĐHTM ngày 01/7/2020 về việc ban hành kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về các học phần bổ sung kiến thức đầu vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với thí sinh có bằng đại học thuộc các khối ngành khác

  •   22/10/2018 04:50:18 AM
  •   Đã xem: 983

Quyết định 1432/QĐ-ĐHTM ngày 12/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về các học phần bổ sung kiến thức đầu vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với thí sinh có bằng đại học thuộc các khối ngành khác.

, . : 60