Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ
Logo Đại học Thương Mại

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   24/06/2021 03:42:18 AM
  •   Đã xem: 338

Nhà trường đã có Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Logo Đại học Thương Mại

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   24/06/2021 03:40:41 AM
  •   Đã xem: 241

Nhà trường đã có Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Logo Đại học Thương Mại

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   24/06/2021 03:38:00 AM
  •   Đã xem: 344

Nhà trường đã có Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Logo Đại học Thương Mại

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   24/06/2021 03:34:50 AM
  •   Đã xem: 149

Nhà trường đã có Quyết định số 934/QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

, . : 60