Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ
Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành CTDT Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu

  •   09/04/2021 03:37:12 AM
  •   Đã xem: 178

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-ĐHTM ngày 2/4/2021 ban hành CTDT Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

Thông báo về kế hoạch xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thông báo về kế hoạch xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

  •   05/03/2021 01:38:32 AM
  •   Đã xem: 305

Thông báo số 203/TB-ĐHTM ngày 05/3/2021 về kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

Logo DHTM 3

Kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

  •   29/12/2020 10:30:49 PM
  •   Đã xem: 329

Thông báo số 1206/TB-ĐHTM ngày 28/12/2020 về Kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

  •   29/12/2020 10:26:52 PM
  •   Đã xem: 481

Nhà trường đã ban hành Quyết định 1560/QĐ-ĐHTM ngày 28/12/2020 về việc hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

, . : 60