Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ
Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020

  •   02/07/2020 09:57:53 PM
  •   Đã xem: 851

Thông báo số 568/TB-ĐHTM ngày 01/7/2020 về việc ban hành kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2020.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về các học phần bổ sung kiến thức đầu vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với thí sinh có bằng đại học thuộc các khối ngành khác

  •   22/10/2018 04:50:18 AM
  •   Đã xem: 1208

Quyết định 1432/QĐ-ĐHTM ngày 12/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về các học phần bổ sung kiến thức đầu vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với thí sinh có bằng đại học thuộc các khối ngành khác.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

  •   25/05/2018 04:35:21 AM
  •   Đã xem: 1042

Nhà trường đã có Quyết định 503/QĐ-ĐHTM ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

, . : 60