Chương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ
Logo Đại học Thương mại

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ

  •   24/11/2017 02:53:55 AM
  •   Đã xem: 1715

Nhà trường đã có Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành/chuyên ngành đào tạo cho 6 chuyên ngành trình độ thạc sĩ – và 5 chuyên ngành trình độ tiến sĩ.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

  •   23/11/2017 09:51:43 PM
  •   Đã xem: 1155

Nhà trường đã có Quyết định 808/QĐ-ĐHTM ngày 23/11/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trình độ tiến sĩ theo hệ thống tín chỉ.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định điều chỉnh phân công học phần thuộc CTĐT các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ

  •   06/11/2017 09:58:45 PM
  •   Đã xem: 1094

Nhà trường đã có Quyết định 723a/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh phân công học phần thuộc chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ

  •   20/10/2017 04:29:25 AM
  •   Đã xem: 1071

Nhà trường đã có Quyết định 723/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ.

, . : 60