Chương trình Đào tạo
Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  •   17/08/2018 03:46:33 PM
  •   Đã xem: 102

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-ĐHTM ngày 14/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học hệ chính quy.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý

  •   17/08/2018 03:31:00 PM
  •   Đã xem: 72

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-ĐHTM ngày 14/8/2018 về việc ban hành chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học hệ chính quy.

Logo Đại học Thương Mại

Thông báo về việc triển khai đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý

  •   20/07/2018 04:17:05 PM
  •   Đã xem: 2611

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

, . : 60