Chương trình Đào tạo
Logo DHTM 3

Quy định xây dựng và hoàn thiện CTDT của trường ĐH Thương mại

  •   20/03/2019 12:25:23 AM
  •   Đã xem: 13

Nhà trường đã có Quyết định số 1699/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2018 về việc ban hành Quy định xây dựng và hoàn thiện CTDT của trường ĐH Thương mại.

Logo DHTM 3

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy

  •   12/03/2019 04:18:13 AM
  •   Đã xem: 29

Quyết định 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh, tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016 (khóa 52)

Logo DHTM 3

Quyết đinh ban hành chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

  •   08/03/2019 01:48:07 AM
  •   Đã xem: 44

Quyết đinh 230/QĐ-ĐHTM ngày 4/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ .

Logo DHTM 3

Quyết định mở ngành và chuyên ngành đào tạoLogistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học

  •   08/03/2019 01:45:03 AM
  •   Đã xem: 61

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-ĐHTM ngày 4/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc mở ngành và chuyên ngành đào tạoLogistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học.

, . : 60