Chương trình Đào tạo
Logo DHTM 3

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu năm 2020

  •   29/12/2020 09:47:38 PM
  •   Đã xem: 137

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-ĐHTM ngày 28/12/2020 về việc hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

Logo DHTM 3

Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học

  •   10/12/2020 10:25:33 PM
  •   Đã xem: 158

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-ĐHTM ngày 10/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại.

Logo DHTM 3

Quyết định sửa đổi Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên ĐH chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý

  •   04/12/2020 04:25:40 AM
  •   Đã xem: 161

Nhà trường ban hành Quyết định 1436/QĐ-ĐHTM ngày 4/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Logo Đại học Thương Mại

Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

  •   04/09/2020 11:39:39 PM
  •   Đã xem: 1522

Quyết định số 973/QĐ-ĐHTM ngày 4/9/2020 ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

, . : 60