Chương trình Đào tạo
Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy

Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy

  •   26/04/2019 04:04:10 AM
  •   Đã xem: 334

Nhà trường đã có Thông báo số 326/TB-ĐHTM ngày 26/4/2019 về kế hoạch rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học hệ chính quy.

Logo DHTM 3

Quyết định phân công các HP trong CTDT ngành Kiểm toán, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

  •   22/03/2019 12:22:34 AM
  •   Đã xem: 232

Quyết định 299/QĐ-ĐHTM ngày 18/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc phân công các học phần trong chương trình đào tạo ngành Kiểm toán, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

Logo DHTM 3

Quy định xây dựng và hoàn thiện CTDT của trường ĐH Thương mại

  •   20/03/2019 12:25:23 AM
  •   Đã xem: 226

Nhà trường đã có Quyết định số 1699/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2018 về việc ban hành Quy định xây dựng và hoàn thiện CTDT của trường ĐH Thương mại.

, . : 60