Chương trình Đào tạo
Logo Đại học Thương Mại

Thông báo về việc triển khai đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý  

  •   20/07/2018 05:17:05 AM
  •   Đã xem: 3

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Logo Đại học Thương Mại

Thông báo về việc triển khai đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành quản trị khách sạn và quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành  

  •   20/07/2018 05:09:02 AM
  •   Đã xem: 4

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo kết luận số 469/TB-VPCP ngày 06/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình đào tạo nhân lực du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 4929 /BGDĐT-GDĐH hướng dẫn cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực ngành du lịch trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Trường Đại học Thương mại đã triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Quản trị khách sạn, ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thương mại (xem nội dung Đề án trong file kèm theo).

Logo DHTM 3

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên chương trình chất lượng cao trình độ đại học

  •   20/07/2018 12:36:33 AM
  •   Đã xem: 2

Nhà trường ban hành Quyết định 835/QĐ-ĐHTM ngày 19/7/2018 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên chương trình chất lượng cao trình độ đại học.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

  •   25/05/2018 04:35:21 AM
  •   Đã xem: 48

Nhà trường đã có Quyết định 503/QĐ-ĐHTM ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc phân công quản lý và giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

, . : 60