Chương trình Đào tạo

Kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ ba - 29/12/2020 22:30
Thông báo số 1206/TB-ĐHTM ngày 28/12/2020 về Kế hoạch rà soát, hoàn thiện và công bố bộ đề cương chi tiết học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
, . : 60