Chương trình Đào tạo

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thứ ba - 22/03/2022 22:17

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.
, . : 60