Hoạt động Khảo thí
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 10 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 10 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   05/02/2018 10:46:49 PM
  •   Đã xem: 216

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 10 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 9 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 9 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   23/01/2018 08:13:56 PM
  •   Đã xem: 135

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 9 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 8 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 8 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   17/01/2018 04:21:51 AM
  •   Đã xem: 102

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 8 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 7 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 7 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   09/01/2018 08:23:10 PM
  •   Đã xem: 446

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 7 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

, . : 60