Hoạt động Khảo thí
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ I năm học 2019 - 2020

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ I năm học 2019 - 2020

  •   18/02/2020 09:39:58 AM
  •   Đã xem: 341

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ I năm học 2019 - 2020

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ I năm học 2019 - 2020

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ I năm học 2019 - 2020

  •   12/02/2020 10:35:14 AM
  •   Đã xem: 384

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ I năm học 2019 - 2020

ket qua 01 (1)l

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ I năm học 2019 - 2020

  •   10/01/2020 09:27:27 AM
  •   Đã xem: 474

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ I năm học 2019 - 2020

Quy định hoạt động Khảo thí của Trường Đại học Thương mại

Quy định hoạt động Khảo thí của Trường Đại học Thương mại

  •   09/10/2019 05:08:10 AM
  •   Đã xem: 731

Năm 2019, Trường Đại học Thương mại ban hành Quyết định số 923/QĐ-ĐHTM về quy định hoạt động Khảo thí của Trường Đại học Thương mại

, . : 60