Hoạt động Khảo thí
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 9 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 9 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   23/01/2018 08:13:56 PM
  •   Đã xem: 107

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 9 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 8 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 8 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   17/01/2018 04:21:51 AM
  •   Đã xem: 79

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 8 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 7 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 7 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   09/01/2018 08:23:10 PM
  •   Đã xem: 382

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 7 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

  •   02/01/2018 04:22:21 AM
  •   Đã xem: 83

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 6 kỳ 1 năm học 2017 - 2018

, . : 60