Hoạt động khoa học

(AUF) Tuyển chọn dự án: Thúc đẩy sự đóng góp của cơ sở đào tạo vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội và môi trường thông qua các dự án nghiên cứu

Chủ nhật - 28/01/2018 22:40
Là một trong những mục tiêu chiến lược của chương trình bốn năm 2018-2021 của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), cuộc tuyển chọn dự án cấp khu vực được Ban chiến lược khu vực châu Á- Thái Bình Dương đề ra nhằm tạo ra sự đồng nhất và thúc đẩy tiềm năng nghiên cứu- phát minh liên quan đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội và môi trường trong khu vực.

Các yếu tố xã hội nổi bật, cũng như các đề tài nghiên cứu bao gồm:

1. Thay đổi khí hậu

2. Phát triển nguồn nhân lực (di cư, thay đổi về xã hội, lý lịch, ngôn ngữ...)

3. Giáo dục (bao gồm giáo dục cơ bản, chất lượng, học tập suốt đời, đào tạo chuyên nghiệp, hệ thống giáo dục....)

4. Năng lượng (năng lượng tái tạo, thủy điện, giao thông và phân bổ năng lượng...)

5. Môi trường (nước, rừng, sự hoang mạc hóa, sự lành mạnh hóa, đa dạng sinh thái...)

6. Giới tính (sự bất bình đẳng, tính nhạy cảm của vấn đề...)

7. Quản trị khủng hoảng và tranh chấp (tranh chấp vũ khí, an ninh, tội phạm....)

8. Sức khỏe (khủng hoảng vệ sinh, sức khỏe mẹ và bé, biên pháp phòng ngừa...)

9. An toàn thực phẩm (dinh dưỡng, nông sản, nông nghiệp...)

Sự tuyển chọn dự án sẽ được tiến hành dựa trên chất lượng khoa học, tính sáng tạo, giá trị gia tăng đối với đại học pháp ngữ, sự đa dạng của các bên tham gia và nguồn tài chính của dự án. Ban định hướng khu vực châu Á- Thái Bình Dương sẽ triển khai sự hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu liên trường đại học nhằm đảm bảo tính nối tiếp của các hoạt động trong khi phát triển nghiên cứu.

Thông tin chi tiết về quy định tuyển chọn dự án, điều kiện nộp hồ sơ, tiêu chí và quy trình tuyển chọn được đăng tải trên trang web của AUF tại địa chỉ:

 

ttps://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appels-projets-renforcement-de-la-contribution-des-etablissements-membres-au-developpement-social-economique-et-environnemental-en-region-asie-pacifique/

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 3 năm 2018 (18h, giờ Hà Nội)

 

Tài liệu giới thiệu về tuyển chọn dự án và mẫu nộp hồ sơ:

Giới thiệu về chương trình: tải tại đây

Mẫu nộp hồ sơ dự án: tải tại đây

Phụ lục - Dòng thời gian và bảng cân đối ngân sách: tải tại đây

 

Mọi thắc mắc mời liên hệ

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

Phụ trách dự án, Ban định hướng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

nguyen.thi.thuy.nga@auf.org

, . : 60