NCKH cấp cơ sở
Logo DHTM 3

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được duyệt năm học 2022 - 2023

  •   09/06/2022 09:09:03 AM
  •   Đã xem: 985

Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề xuất đề tài NCKH cấp Trường năm học 2022-2023 đã họp và xác định danh mục đề tài được duyệt để xây dựng thuyết minh đề tài theo Thông báo số 389/TB-ĐHTM, Hà Nội ngày 29 tháng 3 năm 2022.

Logo DHTM 3

Quyết định số 560/QĐ-ĐHTM ngày 15/4/2022 vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022

  •   09/06/2022 09:05:31 AM
  •   Đã xem: 314

Nhà trường đã ban hành Thông báo số 499/TB-ĐHTM ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022 & Quyết định số 560/QĐ-ĐHTM ngày 15/4/2022 vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 - 2022

Logo DHTM 3

Quyết định số 1015/QĐ-ĐHTM ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 – 2022

  •   02/07/2021 04:15:24 PM
  •   Đã xem: 703

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1015/QĐ-ĐHTM ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2021 – 2022

Logo DHTM 3

Quyết định số 429/QĐ-ĐHTM ngày 20/4/2021vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021

  •   29/04/2021 03:35:28 PM
  •   Đã xem: 380

Nhà trường đã ban hành quyết định số 429/QĐ-ĐHTM ngày 20/4/2021vv thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021

, . : 60