NCKH cấp cơ sở
Logo Đại học Thương Mại

Thông báo về việc tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2018 - 2019

  •   05/02/2018 02:26:38 AM
  •   Đã xem: 1558

Căn cứ theo yêu cầu của Công văn số 7176/BGDĐT-KHCNMT về việc Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020
Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-ĐHTM ngày 26/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành “Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thương mại”;
Căn cứ kế hoạch KH&CN năm học 2018 - 2019, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở như sau:

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  •   26/10/2017 05:15:22 AM
  •   Đã xem: 1289

Nhóm nghiên cứu là một trong những hình thức tổ chức cơ bản nhất của hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là mô hình đã có từ khá lâu trong các trường đại học trên thế giới và phát triển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, các nhóm nghiên cứu đóng vai trò là xương sống trong hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường, thông qua nhóm nghiên cứu mà gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với hoạt động đào tạo và chuyển giao tri thức, công nghệ.

Quyết định số: 746/QĐ - ĐHTM

Quyết định số: 746/QĐ - ĐHTM

  •   07/06/2017 05:57:15 AM
  •   Đã xem: 1206

Quyết định phê duyệt các đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2012-2013

, . : 60