Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

  •   26/01/2021 03:30:38 AM
  •   Đã xem: 221

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020

Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025

  •   23/01/2021 03:38:42 AM
  •   Đã xem: 186

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 4633/BGDĐT-TCCB ngày 30/10/2020 và Công văn số 4905/BGDĐT-TCCB ngày 17/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự Hiệu trưởng; Công văn số 5630/BGDĐT-TCCB ngày 25/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng; Nghị quyết số 05/QĐ-HĐT của Hội đồng trường Đại học Thương mại tại phiên họp thứ 4 ngày 16/01/2021; Ngày 20/01/2021, tại hội trường H3 và H1, Trường Đại học Thương mại đã triển khai 6 phiên Hội nghị, thông qua 7 bước theo Kế hoạch triển khai quy trình nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PGS,TS. Nguyễn Hoàng - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phát biểu trong buổi gặp mặt

Lễ gặp mặt thân mật và trao Quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu ngày 14/01/2021

  •   15/01/2021 09:09:33 PM
  •   Đã xem: 381

Sáng ngày 14/01/2021, tại phòng họp số 1 nhà I, trường Đại học Thương mại đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật và trao Quyết định nghỉ hưu với Đ/c Nguyễn Bá Minh (Bộ môn Toán); Đ/c Lê Hữu Châu (phòng Quản trị cơ sở vật chất); Đ/c Đặng Thị Thư (Bộ môn Thống kê – Phân tích, khoa Kế toán Kiểm toán).

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

  •   14/01/2021 01:47:45 AM
  •   Đã xem: 120

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020

, . : 60