Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
Thông báo về việc thi tuyển lao động hợp đồng năm 2006

Thông báo về việc thi tuyển lao động hợp đồng năm 2006

  •   11/09/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 513

Trường Đại học Thương mại thông báo lịch tổ chức thi tuyển lao hợp đồng năm 2006 như sau:

Thông báo kế hoạch tuyển lao động hợp đồng năm 2006

Thông báo kế hoạch tuyển lao động hợp đồng năm 2006

  •   13/08/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 565

Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ trươởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ

, . : 60