Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng
Lich thi vấn đáp tuyển lao động hợp đồng

Lich thi vấn đáp tuyển lao động hợp đồng

  •   15/10/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 714

Trường hợp đột xuất không bố trí được, hội đồng sẽ chuyển thời gian làm việc vào thứ 7 hoặc chủ nhật, Hội đồng sẽ thông báo cụ thể cho các đơn vị và các ứng viên.

Thông báo về việc thi tuyển lao động hợp đồng năm 2006

Thông báo về việc thi tuyển lao động hợp đồng năm 2006

  •   11/09/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 655

Trường Đại học Thương mại thông báo lịch tổ chức thi tuyển lao hợp đồng năm 2006 như sau:

Thông báo kế hoạch tuyển lao động hợp đồng năm 2006

Thông báo kế hoạch tuyển lao động hợp đồng năm 2006

  •   13/08/2006 01:00:00 PM
  •   Đã xem: 721

Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ trươởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ

, . : 60