TUYỂN SINH
Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2021 chương trình chất lượng cao

Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2021 chương trình chất lượng cao  

  •   15/09/2021 10:32:50 AM
  •   Đã xem: 4513

(Đối với thí sinh đã trúng tuyển và nhập học đại học chính quy năm 2021)

Nội dung điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Nội dung điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

  •   24/08/2021 11:28:48 AM
  •   Đã xem: 3930

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học;Căn cứ Nghị định số 99 ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học”;Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;Căn cứ Công văn số 3353/BDGĐT-GDĐH ngày 10/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi TNTHPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh Covid – 19;Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Thương mại;Căn cứ kết quả xét tuyển theo các phương thức khác của Trường;Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2021.

, . : 60