Thạc sĩ
Thời khóa biểu học chuyển đổi dành cho các thí sinh không thuộc khối ngành Kinh tế dự thi tuyển sinh Cao học tháng 9 năm 2017

Thời khóa biểu học chuyển đổi dành cho các thí sinh không thuộc khối ngành Kinh tế dự thi tuyển sinh Cao học tháng 9 năm 2017

  •   06/06/2017 03:50:11 AM
  •   Đã xem: 896

Lưu ý: Thời gian học bắt đầu học từ 08/6/2017

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1, THÁNG 3 NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1, THÁNG 3 NĂM 2017

  •   05/03/2017 10:01:32 PM
  •   Đã xem: 1433

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, tháng 3 năm 2017 như sau:

, . : 60