Văn bản quản lí
CV số 1142/BGDDT-KHCNMT ngày 31/3/2020

CV số 1142/BGDDT-KHCNMT ngày 31/3/2020

  •   02/04/2020 11:35:51 PM
  •   Đã xem: 244

CV số 1142/BGDDT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2021, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021

Thông bảo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020

Thông bảo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020

  •   11/04/2019 04:38:37 AM
  •   Đã xem: 820

Logo DHTM 3

Quyết định số:1604/QĐ-ĐHTM ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành danh sách các định hướng nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2018 – 2025

  •   16/11/2018 04:39:39 AM
  •   Đã xem: 420

Nhà Trường đã có quyết định số:1604/QĐ-ĐHTM ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành danh sách các định hướng nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2018 – 2025.

Thông tư số: 09/2014/TT-BKHCN Bộ khoa học công nghệ

Thông tư số: 09/2014/TT-BKHCN Bộ khoa học công nghệ

  •   07/06/2017 05:00:38 AM
  •   Đã xem: 521

Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

, . : 60