Chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông, bằng 2
Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành về chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học

  •   05/01/2019 03:35:47 AM
  •   Đã xem: 1486

Nhà trường ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐHTM ngày 02/1/2019 về việc ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học.

Logo Đại học Thương Mại

Quyết định ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập, kỹ năng, kiến thức tích lũy của người học khi học CTDT liên thông

  •   05/01/2019 03:10:46 AM
  •   Đã xem: 1462

Nhà trường ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐHTM ngày 02/1/2019 về việc ban hành Quy định công nhận giáo trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học CTDT liên thông.

Logo Đại học Thương Mại

Chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học các chuyên ngành trình độ đại học

  •   24/01/2018 05:01:25 AM
  •   Đã xem: 1835

Quyết định 877/QĐ-ĐHTM ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo vừa làm vừa học các chuyên ngành trình độ đại học.

Logo Đại học Thương Mại

Chương trình đào tạo bằng 2 hệ vừa học vừa làm trình độ đại học

  •   24/01/2018 04:57:25 AM
  •   Đã xem: 4251

Quyết định 875/QĐ-ĐHTM ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo bằng 2 hệ vừa học vừa làm các chuyên ngành trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

, . : 60