Chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông, bằng 2
Logo Đại học Thương Mại

Chương trình đào tạo bằng 2 chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp

  •   24/01/2018 04:47:05 AM
  •   Đã xem: 2264

Quyết định876/QĐ-ĐHTM ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo bằng 2 hệ chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

Logo Đại học Thương Mại

Chương trình đào tạo bằng 2 chính quy Luật KT, QTKS

  •   24/01/2018 04:43:50 AM
  •   Đã xem: 1061

Quyết định 323/QĐ-ĐHTM ngày 5/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành chương trình đào tạo bằng 2 hệ chính quy chuyên ngành Luật kinh tế, Quản trị khách sạn trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

, . : 60