Đại học Chính quy
BÁO CÁO QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NĂM 2019

BÁO CÁO QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NĂM 2019

  •   28/02/2020 07:11:00 AM
  •   Đã xem: 4224

Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1520/QLCL-QLVBCC ngày 15/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thương mại báo cáo tình hình quản lý văn bằng, chứng chỉ năm 2019 như sau:

, . : 60