Đào tạo & Hỗ trợ

THÔNG BÁO V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập học kỳ II (2020 – 2021) theo phương thức trực tuyến

Chủ nhật - 02/05/2021 05:56
THÔNG BÁO V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập học kỳ II (2020 – 2021) theo phương thức trực tuyến
THÔNG BÁO
V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập học kỳ II (2020 – 2021) theo phương thức trực tuyến

Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam có diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể viên chức và người học của Trường, Ban Giám hiệu quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập học kỳ II (2020 – 2021) theo phương thức trực tuyến từ ngày 4/5/2021 – 09/5/2021 (riêng các lớp học tại cơ sở Hà Nam thực hiện theo Thông báo số 466/TB-ĐHTM ngày 01/5/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHTM), đối với tất cả các đối tượng người học, cụ thể như sau:

1. Đối với giảng viên 
- Giảng viên của Trường Đại học Thương mại: thực hiện giảng dạy trực tuyến tại Trường theo đúng Thời khóa biểu. 
- Giảng viên giảng Quốc phòng an ninh (QPAN) thuộc TTQPAN: gửi tài liệu và hướng dẫn học tập cho sinh viên để sinh viên tự nghiên cứu, học tập;

2. Đối với sinh viên  
- Học trực tuyến tất cả các học phần của học kỳ II (trừ các học phần QPAN) theo đúng Thời khóa biểu;
- Tự nghiên cứu (theo hướng dẫn của giảng viên) đối với các học phần QPAN;
- Trong thời gian học trực tuyến, ký túc xá (KTX) của Trường không tiếp nhận sinh viên quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Trong trường hợp sinh viên hiện tại đang ở tại KTX nếu có nhu cầu tiếp tục ở lại trong thời gian học trực tuyến, sinh viên phải đăng ký với Ban quản lý KTX;
- Thường xuyên truy cập website https://tmu.edu.vn, trang http://dangky.tmu.edu.vn và fanpage của Trường để theo dõi các thông báo, kế hoạch học tập tiếp theo.
- Trong thời gian học trực tuyến, phòng Phòng Quản lý đào tạo (QLĐT) không trực tiếp tiếp nhận đơn, trả bằng tốt nghiệp/chứng chỉ cho người học. Sinh viên nộp đơn xin xét/hoãn xét tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ/tin học quốc tế cho Phòng theo địa chỉ e-mail sau: 
(1) Đơn xin xét tốt nghiệp: xettotnghiepdhtm@gmail.com
(2) Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp: hoanxettotnghiepdhtm@gmail.com
(3) Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: chungchinnqtdhtm@gmail.com
(4) Chứng chỉ tin học quốc tế: chungchitinhocdhtm@gmail.com
Trong quá trình nộp, nếu cần thông tin hoặc phát sinh thắc mắc, sinh viên có thể inbox qua fanpage Phòng Quản lý đào tạo – Đại học Thương mại hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0364004927 để được hỗ trợ, giải đáp.
- Khi quay trở lại Trường, sinh viên phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Thông báo số 442/TB-ĐHTM ngày 27/4/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHTM.

3. Phòng Quản lý đào tạo, Viện Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý Sau đại học
- Rà soát các lớp học phần đang thực hiện trong học kỳ II, đặc biệt là các lớp học phần bổ sung so với thời điểm đầu học kỳ, thông báo cho Trung tâm CNTT trước 10h ngày 3/5/2021;
- Phối hợp với Trung tâm CNTT thiết lập TranS ID, phối hợp với phòng Pháp chế và Thanh tra theo dõi thực hiện thời khóa biểu các lớp học phần do đơn vị mình quản lý.

4. Trung tâm CNTT
- Làm việc với Công ty Nam Việt, phối hợp với phòng Quản lý đào tạo, Viện Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý Sau đại học thiết lập tài khoản phần mềm TranS các lớp học phần giảng dạy trong HKII, thông báo tài khoản Host các lớp học phần cho Bộ môn liên quan và chuyển TranS ID vào tài khoản học tập cá nhân của sinh viên trước 15h ngày 03/05/2021. 

5. Trưởng Bộ môn
- Truy cập Tài khoản nhập điểm của Trưởng Bộ môn đối với từng hệ đào tạo tương ứng để lấy tài khoản TranS cho các lớp học phần do Bộ môn quản lý và giảng dạy theo Thời khóa biểu. Nếu phát hiện thiếu tài khoản lớp học phần, Trưởng BM báo ngay với Trung tâm Công nghệ thông tin để kịp thời thiết lập tài khoản;
Ban Giám hiệu yêu cầu:
(1) Viên chức trở về Hà Nội từ các tỉnh/thành phố khác sau kỳ nghỉ lễ phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Chính phủ và của ngành Y tế;
(2) Kế hoạch công tác tuần của Trường và của các đơn vị tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch;
(3) Trưởng các đơn vị thuộc Trường truyền tải nội dung thông báo này đến viên chức và người học (nếu có) thuộc đơn vị mình quản lý biết, phối hợp với các đơn vị/bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Trưởng đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Phòng Quản lý đào tạo/Viện Hợp tác quốc tế/Phòng Quản lý Sau đại học để kịp thời xử lý.

Xem chi tiết thông báo tại đây
, . : 60